Website created for supporting various activities. Especially events and educational materials.

Strona stworzona w celu wspierania różnych aktywności i dzieleniu się materiałami.

“Energy follows attention. Wherever you place your attention, that is where the energy of the system will go”

Otto Scharmer
My Story

Agile Coach and Design Thinking Coach trying to humanise the workspace. Supporting people in creating a learning organisation where value is fouled by empathy and driven by transparency, inspection and adaptation. A certified trainer and facilitator.

Lifelong learner, hobbyist scientific researcher. Actively participate in Agile communities. Runs, reads philosophy, travels, and tries to understand contemporary art in his free time.

Trener zwinnych metod organizacji pracy i myślenia projektowego, starający się humanizować miejsce pracy. Wspieram ludzi w tworzeniu środowiska sprzyjającego uczeniu, gdzie wartość jest napędzana empatią i kierowana przejrzystością wraz z procesem inspekcji i adaptacji. Certyfikowany trener i facylitator.

Wieczny student, hobbystycznie naukowiec. Aktywny uczestnik społeczności Agile. W wolnych chwilach biega, podróżuje, czyta filozofię i próbuję zrozumieć sztukę współczesną.